Oferta

PEŁNA OFERTA

Profil działalności

 • rozwód bez orzekania o winie

 • rozwód na zgodny wniosek małżonków

 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka

 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej

 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 • rozwód z wnioskiem o eksmisję

 • rozwód osób mieszkających za granicą

 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego

 • separacja bez orzekania o winie

 • separacja na zgodny wniosek małżonków

 • separacja z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka

 • separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej

 • separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 • separacja z wnioskiem o eksmisję

 • separacja osób mieszkających za granicą

 • podział majątku dorobkowego małżonków

 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka

 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty

 • zniesienie współwłasności majątkowej

 • umowy majątkowe małżeńskie

 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

 • ustalenie czy małżeństwo może być zawarte

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi

 • przyznanie władzy rodzicielskiej

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • ustalenie kontaktów

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

 • wydanie dziecka

 • zezwolenie na rozporządzaniem majątkiem dziecka

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi

 • zawieszenie władzy rodzicielskiej

 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej


 • dochodzenie przed sądem alimentów

 • podwyższenie / obniżenie alimentów

 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny

 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów

 • wystąpienie do sądu stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu

 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów

 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu

 • wypłata wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 • umowy alimentacyjne

 • wystąpienie do sadu o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • egzekwowanie zasądzonych przez sąd kontaktów
 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • nadanie nazwiska ojca
 • zmiana nazwiska

 

 • przysposobienie
 • adopcja zagraniczna
 • rozwiązanie przysposobienia
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką
 • zwolnienie opiekuna
 • ustanowienie kuratora
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozyty sądowego kosztowności
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • uchylenie kurateli
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie częściowe
 • rozliczenia związków konkubenckich
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie zakazu styczności

Adwokat Rafał Mielcarek

Tel.: 61 851 75 52       Kom.: 660 725 900